کد خطاهای واتس ماینر

کد خطاهای واتس ماینر


کد خطاهای واتس ماینر

جهت مدیریت فارم و مشاهده خطاهای واتس ماینر شما می توانید از نرم افزار Whatsminer Tool استفاده کنید. در این نرم افزار وضعیت دستگاه‌های واتس ماینر مانیتور می شود. همچنین می توان فریمور ماینر یا سیستم عامل آنها را  آپدیت کرد و تنظیمات دستگاه ها مثل استخرها و ورکرها نیز اعمال می گردند.

برای دانلود این نرم افزار می توانید به صفحه دانلود فریمور ماینر سایت ما مراجعه کنید. یکی از مهمترین کاربردهای نرم افزارهای whatsminer tools این است که کاربران می توانند مشکلات دستگاه واتس ماینر را بررسی کنند و برای تعمیر آن از کدهای نرم افزاری کمک بجویند.

در اینجا چک لیستی از کد خطاهای واتس ماینر آورده شده است. ما در این جدول لیست خطاهای هشبرد واتسماینر و خطاهای پاور واتس ماینر را جمع آوری و تدوین کرده ایم . همچنین شما می توانید جهت رفع ارورهای واتس ماینر و دریافت مشاوره رایگان با کارشناسان ما تماس بگیرید: 02191006652

جدول کد خطاهای واتس ماینر

Error code Reason processing method
۱۱۰ Fanin detect speed error Check whether the fan connection is normal, or replace the power supply, or replace the fan
۱۱۱ Fanout detect speed error Check whether the fan connection is normal, or replace the power supply, or replace the fan
۱۲۰ Fanin speed error(Deviation 2000+) Check whether the fan connection is normal, or replace the power supply, or replace the fan
۱۲۱ Fanout speed error(Deviation 2000+) Check whether the fan connection is normal, or replace the power supply, or replace the fan
۱۳۰ Fanin speed error(Deviation 3000+) Check whether the fan connection is normal, or replace the power supply, or replace the fan
۱۳۱ Fanout speed error(Deviation 3000+) Check whether the fan connection is normal, or replace the power supply, or replace the fan
۱۴۰ Fan speed is too high Please check the environment temperature
۲۰۰ Power probing error, no power found Detecting power output wiring, updating the latest firmware, or replacing power supply
۲۰۱ Power supply and configuration file mismatch Replace the correct power supply
۲۰۲ Power output voltage error Upgrade the latest firmware or check the power supply
۲۰۳ Power protecting Please check the environment temperature
۲۰۴ Power current protecting Please check the environment temperature
۲۰۵ Power current error Inspection of power supply in power grid
۲۰۶ Power input voltage is low Improve power supply conditions and input voltage
۲۰۷ Power input current protecting Improve power supply conditions and input voltage
۲۱۰ Power error status Check power failure code
۲۱۳ Power input voltage and current do not match the power Replace the power
۲۳۳ Power output over temperature protection Please check the environment temperature
۲۳۴ Power output over temperature protection Please check the environment temperature
۲۳۵ Power output over temperature protection Please check the environment temperature
۲۳۶ Overcurrent Protection of Power Output Please check the environment temperature,check copper row screw
۲۳۷ Overcurrent Protection of Power Output Please check the environment temperature,check copper row screw
۲۳۸ Overcurrent Protection of Power Output Please check the environment temperature,check copper row screw
۲۳۹ Overvoltage Protection of Power Output Inspection of power supply in power grid
۲۴۰ Low Voltage Protection for Power Output Inspection of power supply in power grid
۲۴۱ Power output current imbalance Replace the power
۲۴۳ Over-temperature Protection for Power Input Please check the environment temperature
۲۴۴ Over-temperature Protection for Power Input Please check the environment temperature
۲۴۵ Over-temperature Protection for Power Input Please check the environment temperature
۲۴۶ Overcurrent Protection for Power Input Please check the environment temperature
۲۴۷ Overcurrent Protection for Power Input Please check the environment temperature
۲۴۸ Overvoltage Protection for Power Input Inspection of power supply in power grid
۲۴۹ Overvoltage Protection for Power Input Inspection of power supply in power grid
۲۵۰ Undervoltage Protection for Power Input Inspection of power supply in power grid
۲۵۱ Undervoltage Protection for Power Input Inspection of power supply in power grid
۲۵۳ Power Fan Error Replacing power
۲۵۴ Power Fan Error Replacing power
۲۵۵ Protection of over power output Please check the environment temperature
۲۵۶ Protection of over power output Please check the environment temperature
۲۵۷ Input over current protection of power supply primary side Try to power off and restart, no effect to replace the power supply
۲۶۳ Power communication warning Check whether the screws of the control board are locked
۲۶۴ Power communication error Check whether the screws of the control board are locked
۲۶۷ Power watchdog protection Contact the technician in time
۲۶۸ Power output over-current protection Check the ambient temperature, check the copper bar screw
۲۶۹ Power input over-current protection Improve power supply conditions and input voltage
۲۷۰ Power input over-voltage protection Inspection of power supply in power grid
۲۷۱ Power input under-voltage protection Inspection of power supply in power grid
۲۷۲ Warning of excessive power output of power supply Please check the environment temperature
۲۷۳ Power input power too high warning Please check the environment temperature
۲۷۴ Power fan warning Check if the power fan is blocked and may need to be replaced
۲۷۵ Power over temperature warning Please check the environment temperature
۳۰۰ SM0 temperature sensor detection error Check the connection of the hashboard
۳۰۱ SM1 temperature sensor detection error Check the connection of the hashboard
۳۰۲ SM2 temperature sensor detection error Check the connection of the hashboard
۳۲۰ SM0 temperature reading error Check whether the control board screw is locked properly, check the connection board and the arrangement contact
۳۲۱ SM1 temperature reading error Check whether the control board screw is locked properly, check the connection board and the arrangement contact
۳۲۲ SM2 temperature reading error Check whether the control board screw is locked properly, check the connection board and the arrangement contact
۳۲۹ Control board temperature sensor communication error Replace the power supply
۳۵۰ SM0 temperature protecting Please check the environment temperature
۳۵۱ SM1 temperature protecting Please check the environment temperature
۳۵۲ SM2 temperature protecting Please check the environment temperature
۴۱۰ SM0 detect eeprom error Check adapter board and wiring contact
۴۱۱ SM1 detect eeprom error Check adapter board and wiring contact
۴۱۲ SM2 detect eeprom error Check adapter board and wiring contact
۴۲۰ SM0 parser eeprom error Contact the technician in time
۴۲۱ SM1 parser eeprom error Contact the technician in time
۴۲۲ SM2 parser eeprom error Contact the technician in time
۴۳۰ SM0 chip bin type error Contact the technician in time
۴۳۱ SM1 chip bin type error Contact the technician in time
۴۳۲ SM2 chip bin type error Contact the technician in time
۴۴۰ SM0 eeprom chip num  X error Contact the technician in time
۴۴۱ SM1 eeprom chip num  X error Contact the technician in time
۴۴۲ SM2 eeprom chip num  X error Contact the technician in time
۵۱۰ SM0 miner type error The version and type of hashboard are inconsistent, replace the correct hashboard
۵۱۱ SM1 miner type error The version and type of hashboard are inconsistent, replace the correct hashboard
۵۱۲ SM2 miner type error The version and type of hashboard are inconsistent, replace the correct hashboard
۵۳۰ SM0 not found Check the connection and arrangement of the adapter board, or replace the control board, check whether the hash board connector is empty welded
۵۲۰ SM0 bin type error The chip type of the hashrate board is inconsistent, replace the correct hashrate board
۵۲۱ SM1 bin type error The chip type of the hashrate board is inconsistent, replace the correct hashrate board
۵۲۲ SM2 bin type error The chip type of the hashrate board is inconsistent, replace the correct hashrate board
۵۳۱ SM1 not found Check the connection and arrangement of the adapter board, or replace the control board, check whether the hash board connector is empty welded
۵۳۲ SM2 not found Check the connection and arrangement of the adapter board, or replace the control board, check whether the hash board connector is empty welded
۵۴۰ SM0 reading chip id error Check adapter board and wiring contact,Clean the dust on the hashboard
۵۴۱ SM1 reading chip id error Check adapter board and wiring contact,Clean the dust on the hashboard
۵۴۲ SM2 reading chip id error Check adapter board and wiring contact,Clean the dust on the hashboard
۵۵۰ SM0 have bad chips Replacement of bad chips
۵۵۱ SM1 have bad chips Replacement of bad chips
۵۵۲ SM2 have bad chips Replacement of bad chips
۵۶۰ SM0 loss balance Plug in the adapter plate, and then screw in the power connection hashboard again
۵۶۱ SM1 loss balance Plug in the adapter plate, and then screw in the power connection hashboard again
۵۶۲ SM2 loss balance Plug in the adapter plate, and then screw in the power connection hashboard again
۶۰۰ Environment temperature is high Please check the environment temperature
۶۱۰ If the ambient temperature is too high in high performance mode, return to normal mode Check the ambient temperature, high performance mode needs to be controlled below 30 ℃
۷۱۰ Control board rebooted as exception Updating the latest firmware.Check whether the control board screw is locked properly
۷۱۲ Control board rebooted as exception Updating the latest firmware.Check whether the control board screw is locked properly
۸۰۰ cgminer checksum error Re upgrade firmware
۸۰۱ system-monitor checksum error Re upgrade firmware
۸۰۲ remote-daemon checksum error Re upgrade firmware
۲۰۱۰ All pools are disable Please check the network or pools configure
۲۰۲۰ Pool0 connect failed Please check the network or pools configure
۲۰۲۱ Pool1 connect failed Please check the network or pools configure
۲۰۲۲ Pool2 connect failed Please check the network or pools configure
۲۰۳۰ High rejection rate of pool Please check the network or pools configure.Setting of mining currency
۲۰۴۰ The pool does not support the asicboost mode Check pool configuration
۲۳۱۰ Hash rate is too low Check input voltage, network environment, and ambient temperature
۲۳۲۰ Hash rate is too low Check input voltage, network environment, and ambient temperature
۲۳۴۰ The loss of hash rate is too high Check input voltage, network environment, and ambient temperature
۲۳۵۰ The loss of hash rate is too high Check input voltage, network environment, and ambient temperature
۵۱۱۰ SM0 Frequency Up Timeout reboot
۵۱۱۱ SM1 Frequency Up Timeout reboot
۵۱۱۲ SM2 Frequency Up Timeout reboot
۸۴۱۰ Software version error (M2x miner with M3x firmware, or M3x with M2x firmware). Upgrade to the correct firmware version
۱۰۰۰۰۱ /antiv/signature Illegal Re-upgrade the firmware
۱۰۰۰۰۲ /antiv/dig/initd.dig Illegal Re-upgrade the firmware
۱۰۰۰۰۳ /antiv/dig/pf_partial.dig Illegal Re-upgrade the firmware

جدول خطاهای پاور واتس ماینر

در این بخش از مقاله با انواع خطاهای پاور واتس ماینر نیز آشنا خواهید شد. جهت مطاله ی خطاهای واتس ماینر با ترجمه فارسی به مقاله ارورهای واتس ماینر رجوع نمایید.

PSU Error code Reason processing method
0x0001 Input voltage is too low,need improvement Check the power supply
0x0002 Temperature sampling over temperature protection of power radiator Power on again after 10 minutes of power failure. If it occurs again, replace the power supply
0x0004 Temperature sampling over temperature protection of power radiator Power on again after 10 minutes of power failure. If it occurs again, replace the power supply
0x0008 Over temperature protection of environmental temperature sampling in power supply Power on again after 10 minutes of power failure. If it occurs again, replace the power supply
0x0010 Primary side over current Power on again after 10 minutes of power failure. If it occurs again, replace the power supply
0x0020 Output undervoltage Check the power supply
0x0040 Output over current (continuous load 320A for more than 2S) Tighten the copper bar screw again
0x0080 Primary side over current Power on again after 10 minutes of power failure. If it occurs again, replace the power supply
0x0100 Single circuit overcurrent (protection point 120a) Check the power supply
0x0200 Single circuit overcurrent (protection point 120a) Check the power supply
0x0400 Single circuit overcurrent (protection point 120a) Check the power supply
0x0800 Fan failure Replace the power supply
0x1000 Output over current (continuous load of 310A for more than 5min) Check the power supply
0x2000 Output over current (continuous load 295A for more than 10min) Check the power supply
برای امتیاز این نوشته کلیلک کنید!
[ کل: 2 - میانگین: 5 ]

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *